Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslag concurrentiebeding

Met regelmaat wordt ons de vraag voorgelegd of het klopt dat een overeengekomen concurrentiebeding doorgaans geen stand houdt. Het antwoord is “nee”. Zo algemeen kan dit zeker niet worden gesteld. Het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldig is indien dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het hangt van de formulering van het concurrentiebeding af in hoeverre dit tot beperkingen kan leiden in een nieuwe arbeidskeuze.

Ontslag concurrentiebeding

Indien u overweegt een functie te aanvaarden bij een concurrerende onderneming en bij uw huidige werkgever gebonden bent aan een concurrentiebeding, dan adviseren wij u vooraf met ons contact op te nemen. Zeg uw dienstverband niet zomaar op. Indien gewenst kan het beding ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Schorsing/vernietiging concurrentiebeding

Als het concurrentiebeding in de weg staat in de beoogde nieuwe arbeidskeuze is het mogelijk om de rechter te vragen het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te schorsen en/of definitief te vernietigen. Bij een dergelijk verzoek zal de rechter een belangenafweging moeten maken. Het belang van de werkgever bij handhaving van het beding zal afgewogen moeten worden tegen het belang van de werknemer bij (gedeeltelijke) tenietdoening van het beding. De uitkomst hiervan is wisselend en iedere keer afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval.

Belangenafweging

Aan de kant van de werkgever kunnen de volgende argumenten een rol spelen:

  • De vrees voor benadeling van de werkgever doordat de werknemer kennis draagt van bedrijfsgeheimen en/of persoonlijk contact heeft gehad met klanten of andere relaties van de werkgever;
  • De lange duur van het dienstverband;
  • De omstandigheid dat de dienstbetrekking op initiatief van de werknemer ten einde is gekomen;
  • De omstandigheid dat de werkgever in de opleiding en deskundigheid van de werknemer belangrijk heeft geïnvesteerd;
  • Het feit dat een concurrentiebeding tijdens de looptijd van een dienstbetrekking uitdrukkelijk is overeengekomen.

Belangen aan werknemerszijde die in de rechtspraak van belang worden geacht zijn:

  • Het risico dat de werknemer loopt, bij onverkorte toepassing van het concurrentiebeding, zijn nieuwe baan te verliezen dan wel ernstig nadeel te ondervinden bij het vinden van een passende werkkring;
  • De korte duur van het dienstverband;
  • De omstandigheid dat de werknemer door de werkgever onvrijwillig is ontslagen;
  • Persoonlijke en gezinsomstandigheden van de werknemer.

In de praktijk wordt niet snel tot gehele vernietiging overgegaan. Bij gedeeltelijke vernietiging kan worden gedacht aan het terugbrengen van de tijdruimte waarvoor het concurrentiebeding is afgesproken, bijvoorbeeld van drie naar één jaar, of aan een beperking in de geografische spreiding van het beding, bijvoorbeeld niet in geheel Nederland, maar alleen in een bepaalde stad. Voorts komt het regelmatig voor dat de rechter het concurrentiebeding “omzet” in een relatiebeding. In dit beding wordt aangegeven met welke relaties van de werkgever een werknemer geen zaken mag doen.

Concurrentiebeding: inschakelen advocaat

De gevolgen van een schending van het concurrentiebeding kunnen groot zijn door de hoge boetes die op overtreding zijn gesteld. Nu bovendien de haalbaarheid van een schorsing of vernietiging van het concurrentiebeding afhankelijk is van uw specifieke situatie doet u er goed aan tijdig juridisch advies in te winnen. Onze arbeidsrecht advocaten hebben veel ervaring in de advisering rondom concurrentiebedingen en het procederen hierover. Legt u uw situatie gerust aan ons voor, dan voorzien wij u graag van gericht advies hoe het best kan worden gehandeld. Met de juiste aanpak kunnen veel van dit soort kwesties ook in onderling overleg worden opgelost.

Concurrentiebeding advocaat

U bent op zoek naar een andere baan. Voordat u een andere baan aanvaardt, is het van belang te controleren of in uw huidige arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen en zo ja, of het u gelet op de inhoud daarvan wel vrij staat bij de beoogde nieuwe werkgever in dienst te treden. Bij twijfel raden wij u aan juridisch advies in te winnen voordat u uw arbeidsovereenkomst opzegt. Wij kunnen u adviseren wat u wel en niet mag gelet op de tekst van het overeengekomen concurrentiebeding. Verder staan wij u graag bij als u wilt proberen tot afwijkende afspraken te komen met uw huidige werkgever of, als het niet lukt in minnelijk overleg tot een oplossing te komen, welke procedure mogelijkheden er zijn.

Onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding

Als in de arbeidsovereenkomst geen concurrentie- en/of relatiebeding is opgenomen, is het uitgangspunt dat het u in beginsel vrij staat om na beëindiging van het dienstverband concurrerende activiteiten te ontplooien. Wel geldt dat u, als ex-werknemer, niet actief en stelselmatig klanten van uw voormalige werkgever mag benaderen met als doel deze als klant over te nemen. Dit wordt namelijk als oneerlijke concurrentie gezien en is in beginsel onrechtmatig.

Als u meer wilt weten over wat wel en niet is toegestaan in deze situatie, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag.

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Motiveringsplicht

De werkgever is verplicht om in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te motiveren om welke zwaarwegende belangen het gaat en waarom die belangen opname van het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Zonder deze motivering is het concurrentiebeding nietig.

Wel motivering, toch vernietiging

Indien wel een motivering is opgenomen, dan kan het beding door de rechter worden vernietigd indien de rechter van oordeel is dat het beding niet noodzakelijk is met het oog op de door de werkgever vermelde belangen. Daarnaast kan het beding door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd indien de rechter van oordeel is dat de werknemer te zeer wordt benadeeld door het concurrentiebeding, afgezet tegen het belang dat de werkgever heeft bij handhaving van het beding.

Alleen in specifieke, hogere functies of bij tijdelijke specifieke werkzaamheden zal het beding stand houden

Alleen als het gaat om tijdelijke specifieke werkzaamheden of om specifieke, hogere, functies waarbij de werkgever kan motiveren dat een werknemer snel de beschikking krijgt over vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie zal een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stand kunnen houden. Een voorbeeld waarin de door de werkgever aangedragen motivering onvoldoende werd gevonden, is de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 23 juli 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015:4864).

In deze zaak had de werkgever de volgende motivering opgenomen:
DPA heeft zwaarwegende bedrijfsbelangen die het in de arbeidsovereenkomst opnemen van het relatiebeding en concurrentiebeding zoals opgenomen in lid 1 en lid 2 van dit artikel noodzakelijk maken. DPA hecht veel waarde aan opleiding van haar medewerkers, hetgeen betekent dat zij veel tijd in opleiding investeert en hiervoor ook kosten worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor de functie van Consultant Banking & Insurance van de medewerker. Verder zal de medewerker in zijn functie van Consultant Banking & Insurance al direct vanaf de aanvang van het dienstverband kennis verwerven van het door DPA opgebouwde netwerk, het marktgebied, de behoeften en de werkwijze van DPA. Gelet op de zeer concurrentiegevoelige detacheringsbranche waarin DPA opereert, bestaat er wegens de bij DPA specifiek verworven kennis en kunde vrees voor benadeling van DPA indien de medewerker na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in strijd handelt met het in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel opgenomen relatiebeding en/of concurrentiebeding. De bij DPA specifiek verworven kennis en kunde zou door de medewerker immers kunnen worden aangewend om, direct of indirect, concurrerende activiteiten te verrichten.

Motivering onvoldoende en dus schorsing concurrentiebeding

De Rechtbank oordeelde dat DPA de zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende concreet had gemaakt. Het genoemde ‘opgebouwde netwerk, marktgebied, de behoeften en de werkwijze van DPA’ werd niet nader ingevuld. Een omschrijving welke specifieke kennis en/of (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie de Consultant Banking & Insurance bij DPA zal verwerven die beschermd moet worden door het concurrentiebeding ontbrak. Om die reden schorste de rechtbank de werking van het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding Advocaat

Twijfelt u aan de geldigheid van het concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst? Onze arbeidsrecht advocaten zijn u graag van dienst.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving