Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslag reorganisatie

Vaak betekent een reorganisatie of herstructurering het ontslag van werknemers. Men spreekt dan van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Boventallig

Als er voor u na een reorganisatie geen plaats meer is dan wordt u “boventallig”. Het gevolg kan zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door een ontslagprocedure via het UWV.

Sociaal plan

Er is vaak een sociaal plan als u werkt bij een grotere organisatie. Hierin staat beschreven welke voorzieningen er zijn voor werknemers die door de reorganisatie worden getroffen, variërend van het accepteren van een lager betaalde functie tot de hoogte van een ontslagvergoeding.

Het is mogelijk dat de werkgever eenzijdig een sociaal plan opstelt, samen met de ondernemingsraad of in overleg met de (vertegenwoordigende) vakbonden. De rechter is in principe alleen gebonden aan een met de vertegenwoordigende vakbonden afgesproken sociaal plan.

Reorganisatie en ontslag

Aan de volgende voorwaarden moet onder meer worden voldaan als er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen:

  • Uw werkgever moet aantonen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is voor het ontslag. Aan de hand van financiële gegevens zoals prognoses en winst -en verliesrekeningen, dan wel een onderbouwing van een bedrijfsorganisatorische reden moet de noodzaak van een reorganisatie worden aangetoond.
  • Ingehuurde en tijdelijke krachten worden eerst ontslagen.
  • Daarnaast kan de werkgever niet naar willekeur bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Hierbij speelt het afspiegelingsbeginsel een rol. Hierbij worden in elke categorie van uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën geplaatst. Voor ontslag in aanmerking komt de werknemer die het kortste dienstverband heeft in zijn leeftijdscategorie. Daarbij wordt de leeftijdsopbouw binnen de onderneming zoveel mogelijk gelijk gehouden. In de toepasselijke CAO kan een andere ontslagvolgorde zijn bepaald.
  • Tenslotte is het aan de werkgever om aan te tonen dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn in een andere passende functie.

Ontslag aanvechten

Het is aan te raden om te overleggen met een arbeidsrechtadvocaat als voor u ontslag of boventalligheid dreigt bij een reorganisatie, zelfs als er zeer slechte bedrijfseconomische omstandigheden zijn. Een gespecialiseerde advocaat kan onder meer voor u vaststellen of het ontslag terecht is, de vergoeding reëel is en uw WW-rechten zijn veiliggesteld.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving